GOPS NIELISZ
Aktualności

Dodatek węglowy

Prezydent RP, 11 sierpnia 2022 r., podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne
Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Uzyskanie dodatku uwarunkowane jest posiadaniem wpisu lub zgłoszeniem źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ,1561i 1576).
Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieliszu.
Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2022 r.,
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Przyznanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a sam zainteresowany otrzyma stosowną informację o przyznaniu dodatku.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.
UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz.1692).
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk7–2_s_5AhXYCBAIHespDTIQjBB6BAgKEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fklimat%2Fwniosek-o-dodatek-weglowy&usg=AOvVaw28gRWfTkK6bt4EOGSCtZYn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content