Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej Nielisz zostało utworzone z dniem 01 kwietnia 2014 r. Głównym celem jednostki jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych i rodzinnych przez uczestników CIS. Podejmowane przez Centrum działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dążą do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system pomocy społecznej

Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym
z 13 czerwca 2003 r., która określa zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, określa warunki uczestnictwa.

Z usług Centrum skorzystać mogą w szczególności:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo w CIS trwa do 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach kierownik CIS może przedłużyć czas uczestnictwa o kolejne 12 miesięcy. W tym czasie uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego podstawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego (IPZS). IPZS określa m.in. zasady uczestnictwa w Centrum, prawa i obowiązki uczestnika, formy
i zakres reintegracji zawodowej i społecznej, a także osoby odpowiedzialne za realizację programu.

CIS zapewnia wszystkim uczestnikom:

 1. odzież i obuwie robocze,

 2. środki ochrony indywidualnej,

 3. szkolenie w zakresie BHP,

 4. przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich.

  Uczestnikowi Centrum przysługuje:

 1. ubezpieczenie emerytalno-rentowe,

 2. ubezpieczenie zdrowotne,

 3. ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych,

 4. świadczenie integracyjne w wysokości:
  – 120 % zasiłku dla bezrobotnych w pierwszym miesiącu uczestnictwa w CIS – okres próbny,
  – 120 % zasiłku dla bezrobotnych w kolejnych miesiącach – okres właściwy,

 5. nieodpłatnie jeden posiłek dziennie,

 6. 4 dni wolne od zajęć w rocznym okresie uczestnictwa w CIS.

Program reintegracji zawodowej realizowany jest w ramach czterech warsztatów tj. kulinarno –cateringowy, remontowo – porządkowy, rolno – gospodarczy, oraz opiekuńczo – usługowy.

Nadzór nad pracą CIS pełni Kierownik Ewelina Gajak

Skip to content